UBND

06.01.2023 14:57120 đã xem

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Điện thoại cơ quan: 02633.838102

Email:  

 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Bình

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại cơ quan: 02633.838102

Email:

 

Họ và tên:  Phạm Văn Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại cơ quan:  02633.838102

Email: 

Tin tức khác