Mặt trận - Đoàn thể

06.01.2023 14:5783 đã xem

Họ và tên:  Võ Văn HUy

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

Điện thoại cơ quan:  02633.838478

Email: 

 

Họ và tên:  Nguyễn Văn Thuận 

Chức vụ:  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Điện thoại cơ quan:  02633.838102

Email: 

 

Họ và tên: Lê Thìn

Chức vụ:  Chủ tịch Hội Nông dân xạ

Điện thoại cơ quan:  02633.838102

Email: 

 

Tin tức khác